Zabbix开源社区

  • 微信号:china_zabbix
  • 主体:上海宏时数据系统有限公司
  • 更新:2021-03-03
  • 标签:
  • 官网:https://www.zabbix.com/cn/community

微信扫一扫,关注"Zabbix开源社区"

Zabbix开源社区

Zabbix开源社区微信公众号

Zabbix开源社区官方微信公众号。Zabbix开源社区由Zabbix SIA授权建立并维护,翻译发布相关文档,材料与活动。Zabbix社区同时为国内Zabbix爱好者提供交流学习的平台和专业的技术支持。

Zabbix 社区: